Belépés tagoknak

Regisztráció

Ide jöhetne valami szlogen vagy üdvözlés

JÁTÉKSZABÁLYZAT

medox.hu nyereményjáték 2015. június 16 – július 15.

1. Játék szervezője és a játék rövid leírása

1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban „Játék”) szervezője a medox.hu-t üzemeltető Medox-Com Kft. (székhelye: 2626 Nagymaros, Hatlópatak dűlő 012252/0004, cégjegyzékszám: 13-09-107267, adószáma: 13687520-2-13), a továbbiakban “Szervező”.

1.2. A Játék részvételi feltételeit teljesítő természetes személyek (orvosok), továbbiakban „Játékosok” a medox.hu weboldalra tölthetik fel az általuk készített fotókat. A fotókat a Szervező által kiválasztott zsűri rangsorolja és a legjobbnak ítélt fotó kapja a főnyereményt. A főnyeremény egy Canon EOS 1200D fényképezőgép, és egy 18-55mm DC III. objektív.

1.3. A Játék időtartama (továbbiakban Kampány) 2015. június 16. 12:00 órától 2015. július 15. 23:59 óráig tart.

1.4. Jelen játékszabályzat a Játék időtartama alatt a http://medox.hu/jatek címen érhető el, annak lezárultával Szervező székhelyén, előre egyeztetett időpontban tekinthető meg.

1.5. A Kampány során Szervező e-mailekben hirdeti jelen Játékot. A Játékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

2. Részvételi feltételek Játékosoknak

2.1. A Játékban természetes személyek, azon belül Magyarországon orvosi pecséttel rendelkező orvosok vehetnek részt. A részvétel részletes feltételei:

2.1.1.  a Játékosnak e-mail címével regisztrálnia kell a medox.hu-n, és

2.1.2.  el kell fogadnia jelen Játékszabályzatot.

2.2. A regisztrációt új felhasználóknak a megadott e-mail címükről kell megerősíteniük, ezután lesznek aktív felhasználók és vehetnek részt a Játékban. Korábban regisztrált köpönyeg.hu felhasználók a fenti feltételek együttes teljesülése után vehetnek részt a Játékban.

2.3. A Játékban csak természetes személyek vehetnek részt. A nyertes Játékos(ok) által megadott adatok valódiságát a Szervezőnek jogában áll ellenőrizni.

2.4. A regisztrált felhasználók adatait a Szervező kizárólag szolgáltatásaival, valamint a Játékos jelen nyereményjátékban való részvételével kapcsolatos kommunikációra használja. Szervező nem adja át a Játékos adatait harmadik félnek.

2.5. Jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos hozzájárul, hogy nyerés esetén az adategyeztetés során közölt nevét és egyéb adatait), valamint fényképét Szervező közzétegye.

2.6. Fontos figyelmeztetés:

2.6.1. Szervező a nyertes Játékost saját oldalán, valamint a regisztrációban megadott e-mail címen értesíti nyereményével kapcsolatosan. Amennyiben

- a megadott e-mail címen a Játékost nem lehet jelen Játékszabályzat 6. pontjában meghatározott módon és határidőn belül elérni, illetve

- nem válaszol vagy jelentkezik az ott leírt módon és határidőn belül, vagy

- a személyes átvételhez bemutatott okirataival nem egyezik a telefonos adategyeztetés során megadott név vagy lakcím (településnév),

a nem elérhető illetve nem valós adatokat megadó Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszti.

2.6.2. A nyeremények további sorsáról a 8., „Pótnyertesek” című részben található több információ.

2.7. Regisztrációja törlésével, melyre belépett állapotban, Profil oldalán van lehetősége, a Játékos bármikor leiratkozhat Szervező valamennyi leveléről és szolgáltatásáról. Ezzel a játékos automatikusan kiesik a játékból.

2.8. A Játékosok kötelesek Szervező Általános Szolgáltatási Feltételeit (ÁSZF) betartani.

2.9. A játékosok az általuk feltöltött képekre Szervezőnek időbeli és területi korlátozás nélküli jogot adnak a feltöltött képek megjelenítésére, felhasználására és módosítására is.

2.10.Minden játékos szavatol az általa feltöltött fotók eredetiségéért. Vagyis kizárólag a saját maga által készített fotót szerepelteti a játékban, nem sérti senki szerzői jogait.

2.11.Minden játékos szavatol az általa feltöltött fotók jogtisztaságáért. Egyrészt azért, hogy semmilyen módon nem sérti harmadik fél jogait, különös tekintettel a személyiségi jogokra, másrészt, hogy a kép, ábrázolás nem ütközik jogszabályba, nem erkölcstelen és egyéb módon zavaró elemeket sem tartalmaz.

2.12.Egy játékos legfeljebb 5 fotót tölthet fel a rendszerbe.

2.13.A fenti szabályok megszegése automatikusan a játékból való kizárást vonja maga után.

2.14.Szervező kizárja mindennemű felelősségét a zsűri döntésével kapcsolatosan. A fotók megítélése szubjektív, a zsűri döntése ellen semmilyen jogorvoslatnak nincs helye.

3. Nyeremény

3.1. A fotópályázat nyertesének a Canon Hungária Kft. ajánlotta fel a főnyereményt. A főnyeremény: 1 db Canon EOS 1200D fényképezőgép és egy 18-55mm DC III objektív.

3.2. A felajánlott nyeremények készpénzre nem válthatók. A nyeremények után fizetendő adókat a felajánló cég vállalja magára.

3.3. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék során a fentieken felül további nyereményeket ajánljon fel, és tegyen elérhetővé a Játékosok számára. Ezekről a Játékosok a http://medox.hu oldalon kaphatnak tájékoztatást.

4. Kizárás

4.1. A medox.hu oldal használatához kapcsolódó Általános Szolgáltatási Feltételeket, vagy jelen Játékszabályzatot el nem fogadó, vagy annak bármely pontját megsértő Játékosok nem vehetnek részt a Játékban.  Amennyiben az ÁSZF vagy a Játékszabály megsértésére a nyeremény odaítélése után derül fény, a szabálytalan Játékos akkor is elveszti jogát a nyeremény átvételére.

4.2. A Szervező, valamint a Játékban és Kampányban részt vevő megbízottjai, ügynökségei, azok alkalmazottai és családtagjaik nem vehetnek részt a nyereményjátékban Játékosként. Részvételük esetén nyereményeiket nem kaphatják meg, ezek újra kisorsolásra kerülnek.

5. Nyertesek értesítése

5.1. Az eredményéről Szervező a nyertes Játékost a regisztrációnál megadott e-mail címére küldött e-mail üzenetben értesíti a döntést követő 3 munkanapon belül.

5.2. Emellett Szervező Játékost a http://koponyeg.hu/jatek oldalon is tájékoztatja (belépett állapotban, csak általa látható módon) a sorsolás őt érintő eredményéről és tennivalóiról.

5.3. A Játékosnak az e-mail kiküldését követő nyolc napon belül van lehetősége arra, hogy a regisztrált e-mail címéről vagy telefonon válaszoljon Szervező ott megadott elérhetőségein adatai megadásával, melyet követően a nyeremény átvételére sor kerülhet.

5.4. Amennyiben a nyertest megadott e-mail címen a Szervező nem tudja elérni, illetve Játékos nem válaszol a fenti időtartamon belül, nyereményére elveszti jogát, az a következő helyezetthez kerül a 7. pont szabályai szerint.

6. Nyeremények átvétele

6.1. A nyereményeket Szervező irodájában (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 64-66. C épület címen) veheti át a nyertes Játékos személyesen, előre egyeztetett időpontban, személyazonossága igazolása mellett. A nyereményeket az adategyeztetés időpontjától számított 30. naptári napig lehet átvenni. A határidő leteltéig át nem vett nyereményre a következő helyezett szerez jogot.

6.2. A 10.000 forint értékűnél kisebb nyereményeket, amennyiben az adategyeztetés sikeres, igény esetén Szervező tértivevényes ajánlott levélben juttatja el a nyerteshez, előzetes egyeztetés alapján. Nyereményeket Szervező csak magyarországi címekre küld ki.

7. Pótnyertesek; nem szabályszerű részvétel vagy át nem vett nyeremények kisorsolása

7.1. Szervező a Játék során kizárás, a Nyertes el nem érhetősége vagy egyéb okokból megmaradt illetve át nem adott nyereményeket a következő helyezettnek ítéli oda.

7.2. A Pótnyerteseket Szervező csak abban az esetben értesíti, ha jogosulttá válnak valamely nyereményre.

7.3. Amennyiben a főnyeremény nyertese nem fogadja el a nyeremény átadásának feltételeit rögzítő átvételi elismervényt, Szervező úgy tekinti, lemondott nyereményéről, melyre a Pótnyertes szerez jogot.

7.4. Szervező teljes mértékben kizárja a felelősségét minden olyan esetben, amikor a Pótnyertes annak tudatában, hogy korábban nem nyert, a Pótnyertes sorsolás eredményéről való értesülést megelőzően nem tartotta be jelen Játékszabályokat vagy az Általános Szolgáltatási Feltételeket és a későbbi kisorsolás után emiatt nem szerezhet nyereményt.

8. Adózás, bejelentési kötelezettségek

8.1. A nyeremények után fizetendő adót (a főnyeremény kivételével) Szervező fizeti. A Nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a főnyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.

8.2. Az egyéb nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

8.3. Jelen nyereményjáték nem bejelentés-köteles vetélkedő.

9. Adatkezelés

9.1. Szervező kijelenti, hogy a Játék megrendezését megelőzően az adatkezelésre vonatkozó törvényi előírásoknak eleget tett.

9.2. Szervező az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően kezeli a Játékosok adatait.

10.  Vegyes rendelkezések

10.1.A díjkiosztás lehet nyilvános esemény. Játékosok a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak

10.1.1.  hogy Szervező Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, cím, telefonszám, stb.) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása, valamint tájékoztatás céljára a jövőben is díjmentesen és minden további hozzájárulás nélkül felhasználja. Játékosok tudomásul veszik, hogy adataiknak a fenti módon történő nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes és bármikor kérhetik adataik törlését a nyilvántartásból. Amennyiben Játékos úgy dönt, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja, döntéséről regisztrációja törlésével vagy más módon, írásban tett nyilatkozattal kell Szervezőt tájékoztatnia.

10.1.2.  nevük, képmásuk illetve róluk készült hang-, videó-felvétel nyilvánosságra hozatalához (tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós, illetve reklámcélokat szolgáló audió, fotó és videó anyagokban), továbbá hogy felkérés esetén rendelkezésre állnak médiainterjú céljából (a nyeremény átvételét követő 6 hónapon belül, Magyarországon), valamint hogy a róluk készített hang- illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező díjmentesen és korlátozás nélkül felhasználja reklám és egyéb marketing célokra. Hirdetők a fényképek és videók felhasználásához idő,- tér,- és módbeli korlátozás nélkül járulnak hozzá. Ha a nyertes Játékos nem vagy nem teljesen cselekvőképes, úgy a nyeremény átvételével kapcsolatban az arra jogosult személy írásban tesz nyilatkozatot. A nyilatkozattételre jogosult személy megállapítása a Ptk. 12-13/B §-ai szerint történik. Ilyen nyilatkozat hiányában a Játékos elveszti jogosultságát a nyereményre a 6. pontban meghatározott átvételi határidő elmúltával.

10.2.Szervező ilyen irányú kérése esetén Játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük.

10.3.Szervező a nyereménytárgyak hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyereménytárgyak hibáiért minden egyéb esetben azok szállítóit terheli a felelősség, minden problémával hozzájuk kell fordulni.

10.4.Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Játék feltételei a Játékosok számára kedvezőbbek legyenek vagy a Játékszabályzat a hatályos jogszabályoknak megfeleljen.

10.5.Valamennyi, jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésben Szervező Általános Szolgáltatási Feltételei, illetve a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.